W celach oszczędnościowych oraz z uwagi na możliwość lepszej kontroli nad zbiórką odpadów wielkogabarytowych zdecydowano o nieodbieraniu odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców.

Podsumowując rok 2015 należy zaznaczyć, że z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz odebrano rekordową ilość odpadów - tj. ponad 2858 ton. Do odbioru tych odpadów Gmina musiała dołożyć z własnego budżetu ponad 360 000 zł. Postanowiono nie zwiększać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nadal obowiązującymi stawkami są 8 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 15 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Aby ta cena nadal mogła obowiązywać proszę mieszkańców o przestrzeganie zasad segregowania odpadów i stosowania się do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.

W celach oszczędnościowych oraz z uwagi na możliwość lepszej kontroli nad zbiórką odpadów wielkogabarytowych zdecydowano o nieodbieraniu odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców. Odpady te należy dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przypominamy, że do PSZOK-u prowadzonego przez firmę Piotr-Plast mieszkańcy mogą oddać dostarczone własnym transportem odpady komunalne takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone, odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych oraz selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowych, metale, szkło. Odpady budowlano-remontowe przyjmowane są odpłatnie po uzgodnieniu z firmą Piotr-Plast. Informację w sprawie oddania odpadów do PSZOK-u można uzyskać pod nr tel. 515-340-678. Przyjęcie odpadów do PSZOK-u odbywa się na podstawie okazanego przez mieszkańca dowodu tożsamości i sprawdzeniu przez pracownika PSZOK-u o figurowaniu w wykazie dostarczonym przez Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz.

Ponadto z uwagi na ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, iż sprzedawcy AGD, których sklepy mają powierzchnię co najmniej 400 m kw., będą musieli bezpłatnie przyjmować mały zużyty sprzęt elektryczny bądź elektroniczny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm (np. suszarka). Oddający taki sprzęt nie będą musieli kupować w zamian nowego. Sprzedawcy detaliczni i hurtowi, którzy dostarczą klientowi nowy sprzęt o większych gabarytach, np. lodówkę, będą musieli od niego nieodpłatnie odebrać stary sprzęt. W związku z powyższym proszę o oddawanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio do jego sprzedawców.