W porównaniu z 2016 r. w przyszłym roku nastąpi niewielki spadek maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych.

Minister Finansów ma obowiązek co rok ogłaszać wysokość nowych stawek podatków i opłat lokalnych, które są uzależnione od wskaźnika cen towarów oraz usług konsumpcyjnych. Ważna jest też proporcja tego wskaźnika w pierwszym półroczu, kiedy zmieniają się te stawki, w stosunku do półrocza roku poprzedniego. W przyszłym roku maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały obniżone o niespełna 1 punkt procentowy w porównaniu z bieżącym rokiem (Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31).
Oznacza to, że w przyszłym roku budżety gminne będą miały trochę mniej pieniędzy. Np. posiadacz samochodu o masie do 5,5 tony zapłaci najwyżej 804,30 zł podatku za rok, a nie 811,60 zł, jak to było w tym roku. Słowem, zaoszczędzi całe 7, 30 zł! Natomiast obniżką podatku od nieruchomości, będą się cieszyli tylko przedsiębiorcy, którym zostanie w kieszeni 0, 27 zł za każdy metr ich lokalu lub posesji przeznaczonej na działalność gospodarczą.
Porównanie górnej granicy stawek podatku od środków transportu oraz od nieruchomości (zł)

Opłaty lokalne w 2017 r. :
W obwieszczeniu Minister Finansów ustalił również dzienne stawki opłat lokalnych w przyszłym roku. Będą one wynosiły dla:
-opłaty targowej – 751,65 zł,
-opłaty miejscowej w miejscowościach o korzystnych właściwościach klimatyczne a także warunki, które umożliwiają pobyt osób w tych celach – 2,17 zł,
-opłaty miejscowej w miejscowościach, które mają status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,08 zł,
-opłaty uzdrowiskowej – 4,24 zł,
-części stałej opłaty reklamowej – 2,45 zł,
-opłaty od posiadania psów – 118,97 zł (rocznie).
-W stosunku do tego roku jest to spadek odpowiednio o 6,82 zł przy opłacie targowej, 0,01 zł oraz 0,02 zł przy miejscowych czy 0,03 zł dla opłaty uzdrowiskowej.
-Właściciele psów zapłacą w przyszłym roku najwyżej 1,08 zł mniej niż aktualnie.